REGULAMIN

Regulamin – Niniejszy regulamin określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu (kserowsb.pl) jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom pełne zrozumienie dla satysfakcjonującej współpracy.
Regulamin korzystania z usług

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Serwis dokonuje formatowania technicznego prac dyplomowych, zaliczeniowych i innych tekstów na indywidualne zlecenie klientów, zgodnie z ich wytycznymi.
 2. Zlecenia realizowane są zawsze zgodnie z wytycznymi i sugestiami Zleceniodawcy oraz otrzymanymi wytycznymi.
 3. Serwis kserowsb.pl nie zajmuje się realizacją (pisania) prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, zaliczeniowych i innych prac naukowych, ani żadnego z ich elementów.
 4. Zlecenia realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zleceniodawcy.
 5. Autor zamawiając usługę formatowania technicznego wyraża zgodę na sformatowanie techniczne swojej pracy według swoich wskazówek.
 6. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu kontaktowania się w sprawach, które dotyczą realizowanego zlecenia i wymiany informacji. Serwis kserowsb.pl nigdy nie udostępnia, jak również nie przekazuje trzecim osobom danych osobowych zebranych od swoich Klientów.
 7. Realizowane dla Klientów zlecenia nie są nigdzie publikowane ani udostępniane. Są przechowywane jedynie do celów fiskalnych przez okres wymagany ustawowo, po czym są usuwane z serwera.

§ 2. ZAPYTANIE I REALIZACJA ZLECENIA

 1. Zamawiający składa zapytanie poprzez formularz na stronie internetowej, drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Na podstawie złożonego zapytania Serwis kserowsb.pl dokonuje wyceny zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Serwis może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.
 3. Po złożeniu zapytania przez formularz na stronie lub droga mailową, po określonym czasie z Zamawiającym telefonicznie kontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia wszystkich szczegółów zamówienia.
 4. Serwis kserowsb.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia, o czym poinformuje Zamawiającego przed opłaceniem zamówienia.
 5. Wszystkie warunki zostają potwierdzone za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia przez Zamawiającego zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wpłata uzgodnionej kwoty na konto wskazane przez Serwis. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona z klientem indywidualnie.
 2. Serwis zajmuje się zebraniem wytycznych od Klienta w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady tekstu wynikające z nieprzekazania wytycznych przez Klienta.
 3. Realizacja usług świadczonych przez serwis odbywa się etapami
  ustalonymi indywidualnie z Zamawiającym.
 4. Wszelkie zmiany w harmonogramie mogą zostać ustalone wyłącznie za zgodą zamawiającego, a ustalenia z tym związane wymagają zachowania formy korespondencji elektronicznej
 5. Odbiór prac przez Zamawiającego następuje wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 6. Na życzenie Zamawiającego Serwis może zawrzeć umowę handlową w formie pisemnej.

§ 4. CENA

 1. Całkowity koszt realizacji zamówień jest uzależniony od oczekiwań Zleceniodawcy, ilości stron, ilości błędów oraz terminu w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.
 2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje:

a. Sformatowanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, oraz dostarczone wytyczne uczelni.
b. Utrzymanie podstawowego charakteru opracowania na życzenie Klienta: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy.
c. Edycja tekstu zgodnie ze standardowymi założeniami lub indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego.
d. Przygotowanie pracy do wydruku

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sformatowanym przez Serwis tekście wykonywane są bezpłatnie, na bieżąco w okresie realizacji zlecenia.
 2. Poprawki są nanoszone w najszybszym możliwym terminie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od zgłoszenia przez klienta ewentualnych uwag.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące zamówienia informujące o wadach produktu klient zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej (e-mail oraz załączniki w formie skanów lub zdjęć).
 4. Dodatkowa opłata jest pobierana za poprawki, które:
  a. Wynikły na skutek niedostarczenie przez klienta potrzebnych wymagań edycyjnych
  b. Dostarczenia błędnych wymagań edycyjnych nie obowiązujących na danej uczelni.
 5. Rozszerzenie zamówienia lub zmiana jego struktury na życzenie klienta, podlegają dodatkowej opłacie wycenianej indywidualnie.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
 3. Wszelkie ewentualnie powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie z satysfakcją dla obydwu stron.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

§ 7. Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.