jest

POMOC/PYTANIA

Dla Pań­stwa wy­go­dy udostępniamy stronę z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.


Pomoc
Do­brze przy­go­to­wa­ny plik to pod­sta­wa ta­nie­go i szyb­kie­go dru­ko­wa­nia, wów­czas do­star­czo­ny ma­te­riał nie wy­ma­ga do­dat­ko­wej in­ge­ren­cji pra­cow­ni­ka, a to skra­ca czas po­trzeb­ny na wy­dru­ko­wa­nie i wy­koń­cze­nie pra­cy. Po­ni­żej znaj­dą Pań­stwo od­po­wie­dzi na naj­czę­ściej za­da­wa­ne py­ta­nia.Jeżeli nie uda ci się znaleźć odpowiedzi na nurtujące cię pytanie, zawsze możesz przejść na stronę kontakt gdzie znajdziesz nasz numer telefonu oraz formularz kontaktowy.

Obsługujemy następujące formaty plików:
  • .jpg, .png (grafika rastrowa, bez możliwości edycji)
  • .doc , .docx, .xls, .xlsx (Microsoft Office)
  • .odt, .ods (Open Office)
  • .pdf
Jeżeli masz przygotowany projekt do druku, wówczas najlepszym formatem będzie *.pdf. Pliki w tym formacie zagwarantują nam, że na wydruku nic się nie „rozjedzie”, nie przesunie – dotyczy to zarówno wydruków pojedynczej strony, jak i prac magisterskich/dyplomowych. Należy jednak pamiętać, że format ten jest nieedytowalny. Jeżeli masz przygotowany projekt/pracę w plikach edytowalnych i użyłeś czcionek, których nie posiadamy, zostaną one zastąpione na naszych komputerach przez inne czcionki.
Stan­dar­do­wo pra­ce przyj­mu­je­my na no­śni­kach: USB, CD, DVD oraz na kar­tach pa­mię­ci SD, CF/SM. Pre­fe­ro­wa­ną przez nas for­mą prze­sy­ła­nia pli­ków (pli­ki do ­2MB.) jest wysyłka poprzez nasze gotowe formularze zamówienia Można również wysłać pliki droga mailową Pli­ki pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: poczta@kserowsb.pl W tre­ści ma­ila po­win­na zna­leźć się spe­cy­fi­ka­cja za­mó­wie­nia tj. ro­dzaj dru­ku (ko­lor, cz-b), jedno czy dustronny), opra­wa (typ, ko­lor), itp. Bar­dzo waż­ne jest po­da­nie da­ty i go­dzi­ny od­bio­ru, oraz nu­me­ru te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go. UWAGA! – zle­ceń bez opi­su nie wy­ko­nu­je­my!
Cena wydruku zależy od ilości stron czarno-białych i kolorowych w pracy. Koszt oprawy, zależnie od ilości stron oraz rodzaju oprawy od 3zł przy zwykłym bindowaniu. Dokładna wycena usługi następuje po wysłaniu zlecenia.
Tak. Praca będzie oprawiona "od ręki".

Tak, czekamy na prace do druku i oprawy pod adresem mailowym poczta@kserowsb.pl lub przez gotowe formularze zlecenia na naszej stronie.
Aby zlecenie zostało wykonane należy potwierdzić w mailu zwrotnym, po otrzymaniu wyceny

Prace zawsze oprawiamy na poczekaniu

Nie zajmujemy się sprzedażą samych okładek ani innych materiałów eksploatacyjnych jak np. grzbiety lub folie do bindowania. Nie przewidujemy żadnych odstępstw od tej reguły.

Okładki kanałowe (zaciskane) zawsze można otwierać i zaciskać kilka razy. Niestety czasem pękają (szczególnie twarde) i trzeba założyć nową. Największy problem stanowią okładki klejone (termobindowane) gdyż klej wnika w kartki od strony grzbietu co znacznie utrudnia ich wymianę. Zazwyczaj udaje się to zrobić estetycznie ale trzeba się liczyć z ryzykiem wymiany okładki, nierówno sklejonymi kartkami i plamami na grzbiecie.

Tak, można u nas płacić kartą. Zapraszamy