jest

POMOC/PYTANIA

Dla Pań­stwa wy­go­dy udostępniamy stronę z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Tak, oczywiście przyjmujemy płatności kartą
Tak, można wysłać plik do druku na nasz adres mailowy ale można też skorzystać z gotowych formularzy na stronie
Gotowe prace oprawiamy na miejscu
Tak, jeżeli praca był oprawiana u nas. Taką usługę możemy wykonać na miejscu

Pomoc
Do­brze przy­go­to­wa­ny plik to pod­sta­wa ta­nie­go i szyb­kie­go dru­ko­wa­nia, wów­czas do­star­czo­ny ma­te­riał nie wy­ma­ga do­dat­ko­wej in­ge­ren­cji pra­cow­ni­ka, a to skra­ca czas po­trzeb­ny na wy­dru­ko­wa­nie i wy­koń­cze­nie pra­cy. Po­ni­żej znaj­dą Pań­stwo od­po­wie­dzi na naj­czę­ściej za­da­wa­ne py­ta­nia.Jeżeli nie uda ci się znaleźć odpowiedzi na nurtujące cię pytanie, zawsze możesz przejść na stronę kontakt gdzie znajdziesz nasz numer telefonu oraz formularz kontaktowy.